1
 1
 1
 1 expr 889489303 + 958170701
 1
 1zqjvy'
 
Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง

ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                                   ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์  จำนวน ๑ เครื่อง  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                                  จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดซื้อคเรื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์  จำนวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท  ดับเบิ้ล ยู เทค จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๔๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                             ประกาศ  ณ  วันที่    ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗

 

 

                                                                (ลงชื่อ)    เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม

                                                                            (นายเกรียงศักดิ์  คำอิ่ม)

                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................
เอกสารดาวน์โหลด
1.ประกาศผู้ชนะ
 

Copyright 2009, Computer Center. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย...ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Samutprakarn Hospital
Admin >>
     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital จังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลสมุทรปราการ Samutprakarn Hospital , โรงพยาบาลสมุทรปราการ , Samutprakarn Hospital , จังหวัดสมุทรปราการ 10270